Skip to main content

KPN - Talent naar de Top Diamant winnaar 2019

Award

KPN

  • sector: technologie en telecom
  • 13.182 medewerkers
  • 22% vrouwen in de top
  • streefcijfer: 30% vrouwen in de top in 2021

Wat leidt bij KPN tot meer vrouwen in de top?

De Raad van Bestuur van KPN heeft eind 2017 een streefcijfer van 30% vast gesteld. Binnen KPN wordt dit als een gedurfd besluit ervaren, maar het laat zien hoe belangrijk het onderwerp diversiteit gevonden wordt door
de top zelf. In 2018 heeft er wisseling van CEO plaatsgevonden en daaropvolgend is er een ander bestuursmodel geïmplementeerd. De nieuwe top heeft zich ook volledig gecommitteerd aan het streefcijfer van 30%. Om dit te bereiken heeft KPN een veelomvattend diversiteitsplan opgesteld met 4 hoofdstromen: in-, doorstroom & retentie, uitstroom en informatie & communicatie. Op alle hoofdstromen zijn doelstellingen, activiteiten en ‘eigenaren’ vastgesteld. Er zijn duidelijke afspraken om de instroom van vrouwelijk talent te stimuleren. Diverse marketingmiddelen en bureaus worden ingezet om de vrouwelijke doelgroep te benaderen en zoveel mogelijk geschikte vrouwelijke kandidaten aan te leveren. Borging van diversiteit gebeurt bij KPN door diversiteit onderdeel
te laten zijn van het ‘People strategie’ en er op maandelijkse basis op te rapporteren. Ook is er uitstroombeleid met als doel om ongewenste uitstroom tot een minimum te reduceren. Dat begint met inzicht in waarom vrouwen op bepaalde posities uitstromen en welke ‘lessons learned’ hierbij horen. De betreffende manager kan het retentiemanagement dan hierop afstemmen. KPN legt de verantwoordelijkheid voor de diversiteitstargets
bij de business. HR afdelingen hebben een inspanningsverplichting en de rol van challenger en zetten middelen in om zo goed mogelijk te ondersteunen.

KPN - Talent naar de Top Diamant winnaar 2019

Deel dit artikel: