Overslaan en naar de inhoud gaan

NPO - Winnaar Talent naar de Top Diamant Award 2022

Nieuwsbericht

  • Bedrijf: NPO
  • Sector: Cultuur, media en communicatie
  • Totaal: 466 mensen
  • 36% vrouwen in de top Streefcijfer: 50% vrouwen in de top in 2022

Wat leidt bij NPO tot meer vrouwen in de top?

Sinds 2021 zetten NPO en omroepen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit extra stappen volgens een gezamenlijk actieplan, waarin concrete doelstellingen en streefcijfers staan. Die doelen en cijfers hebben betrekking op zowel de programmering als het personeelsbeleid. Zo is ten aanzien van de personeelsbestanden de ambitie gesteld, om op alle niveaus een afspiegeling te zijn van de Nederlandse samenleving. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in managementfuncties, waarbij we overigens erkennen dat niet iedereen zich als man of vrouw identificeert.

“Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen.”

Frederieke Leeflang,  Voorzitter Raad van Bestuur NPO

Om alle stappen te monitoren en het beleid aan te scherpen, zet NPO diverse instrumenten in. Naast het Charter Talent naar de Top zijn dat bijvoorbeeld ook de CBS Barometer Culturele Diversiteit en de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor (NIM). Ook hebben we onlangs een onderzoek laten uitvoeren naar het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen bij de landelijke en regionale omroepen door AWVN. De gegevens en aanbevelingen die uit al deze instrumenten naar voren zijn gekomen, hebben we inmiddels deels in het HR-beleid verwerkt. Sinds onze deelname aan Talent naar de Top leggen we in ons HR-beleid nog meer accent op professionalisering, talentontwikkeling en persoonlijke betrokkenheid. We hebben deze onderdelen in 2021 verder uitgewerkt in de manier waarop we werving en selectie en Learning & Development vormgeven. Zo is in 2021 het gehele wervings- en selectieproces doorgelicht, en zijn verschillende onderdelen aangepast en verbeterd om dit proces inclusiever te maken.

Business case meer vrouwen in de top

De NPO heeft een publieke taak: van waarde zijn voor elk individu én voor de samenleving als geheel. De behoeften van ons publiek, met al zijn achtergronden en opvattingen, zijn daarbij leidend. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. Want juist doordat we van elkaar verschillen, kunnen we tot nieuwe inzichten en betere oplossingen komen.

“We zijn er nog niet met 36% vrouwen in de top, maar we hebben al hele mooie stappen gezet. Wat ook mijn aandacht heeft is culturele diversiteit. Daar zijn we er echt nog
niet.”

Frederieke Leeflang,  Voorzitter Raad van Bestuur NPO

Waardoor werkt het Charter Talent naar de Top?

Het Charter Talent naar de Top fungeert binnen NPO als een belangrijke bron voor een integraal HR-beleid. Het helpt ons enorm bij het bepalen van doelen en streefcijfers en biedt handreikingen om onze resultaten te monitoren. Het is fijn om in complexe processen van organisatietransities en marktontwikkelingen terug te kunnen vallen op een set aan instrumenten, waarmee we vooruit kunnen. We zijn nog niet waar we willen staan met de verdeling man/vrouw aan de top, maar we maken wel stappen in de goede richting. Het Charter Talent naar de Top biedt ons daar houvast bij.

NPO - Winnaar Talent naar de Top Diamant Award 2022

Deel dit artikel: